07/11/2017 14:50
Xem với cỡ chữ

Chấp thuận hoạt động ngoại hối cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ngày 27/10/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 2265/QĐ-NHNN về việc chấp thuận hoạt động ngoại hối cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Theo đó, Thống đốc cho phép Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Quyết định thành lập số 108/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 được thực hiện hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế với nội dung sau: Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do NHNN quy định”.
Trong quá trình thực hiện hoạt động ngoại hối, Ngân hàng Phát triển Việt Nam phải chấp hành đúng các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối và các quy định pháp luật có liên quan.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các văn bản chấp thuận hoạt động ngoại hối đã được cấp trước đây./.

HN Nguồn: sbv.gov.vn

Tìm theo ngày :