17/10/2017 16:37
Xem với cỡ chữ

VDB tặng giấy khen 5 tập thể và 120 cá nhân năm 2016

Ngày 26/9/2017, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã ban hành các Quyết định số 415/QĐ-NHPT và 416/QĐ-NHPT v/v tặng giấy khen đối với cá nhân và tập thể năm 2016.

Theo Quyết định 415/QĐ-NHPT, 15 cá nhân thuộc các Ban Thẩm định, Trung tâm Đào tạo và NCKH, Ban Kiểm tra nội bộ và các cá nhân tham gia tổ 389 được tặng giấy khen một mặt về thành tích trong công tác đào tạo, tham gia tích cực trong công tác thu nợ, hỗ trợ tích cực, hiệu quả các chi nhánh thực hiện tốt nhiệm vụ Tổng giám đốc giao các đoàn công tác, có đóng góp trong quá trình thẩm định của hệ thống…; 105 cá nhân thuộc các Ban, Trung tâm thuộc Trụ sở chính, Văn phòng Công đoàn, Cơ quan Đảng ủy, Văn phòng Hội đồng quản trị được tặng giấy khen toàn diện.
Theo Quyết định 416/QĐ-NHPT, các tập thể: Phòng Tổng hợp thư ký và Phòng Tài vụ (thuộc Văn phòng NHPT), Văn phòng Công đoàn, Văn phòng Hội đồng quản trị được tặng giấy khen toàn diện; Tổ 389 đưc tặng giấy khen một mặt công tác./.

HN

Tìm theo ngày :