13/10/2017 16:15
Xem với cỡ chữ

Kết quả phát triển KT-XH 2017 sự nỗ lực lớn của Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 15, ngày 12/10/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã nghe và thảo luận về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và ngân sách Nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018.

Báo cáo tình hình KT-XH năm 2017 và dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018, Chính phủ khẳng định, mặc dù còn nhiều khó khăn, hạn chế nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, với những giải pháp đúng đắn và phương pháp điều hành phù hợp, nền kinh tế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện.
Ước thực hiện cả năm đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu kế hoạch; mô hình tăng trưởng chuyển dịch đúng hướng, giảm dần dựa vào khai thác tài nguyên, chuyển hướng dựa vào công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển các ngành dịch vụ, du lịch.
Điều quan trọng là nền kinh tế có nhiều dấu hiệu khởi sắc; củng cố được niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của Quốc hội, điều hành của Chính phủ, thể hiện ở mức độ tăng trưởng rất cao tất cả các mặt như: Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ, du lịch, xuất nhập khẩu, đầu tư trực tiếp nước ngoài, đăng ký thành lập doanh nghiệp, khách quốc tế đến Việt Nam... Đây là tiền đề tốt, tạo đà phát triển nhanh, bền vững cho những năm tiếp theo, cụ thể là tạo dựng được sự vững tâm và tự tin hơn để bước vào thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018.
Phát biểu thảo luận tại phiên họp, đa số ý kiến thành viên UBTVQH nhất trí với đánh giá của Chính phủ về việc bảo đảm thực hiện mục tiêu tổng quát theo Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017. Đánh giá, về cơ bản, các giải pháp điều hành chính sách kinh tế vĩ mô đã được thực thi đúng hướng và phù hợp với diễn biến thị trường, nền kinh tế duy trì được ổn định, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thiết lập nền tảng cho tăng trưởng kinh tế.
Theo báo cáo của Chính phủ, cả 13 chỉ tiêu trong Nghị quyết của Quốc hội đều dự kiến đạt và vượt so với kế hoạch, các ý kiến cho rằng đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện sự quyết liệt, cố gắng rất lớn trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, góp phần củng cố niềm tin, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội.
Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng, mặc dù kết quả đạt được là khá tích cực, song KT-XH còn nhiều khó khăn, hạn chế cần tập trung khắc phục như việc thực hiện nội dung cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế một cách thực chất còn chậm.
Về Kế hoạch hoạch phát triển KT-XH năm 2018, một số ý kiến đề nghị Chính phủ làm rõ sự cần thiết của việc đặt mục tiêu tổng quát, phân tích những nội dung mới so với mục tiêu tổng quát của các năm trước. Cần nhấn mạnh việc tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo Nghị quyết của Quốc hội và tập trung cho các mục tiêu trung hạn là đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, thực hiện 3 đột phá chiến lược để nâng cao sức cạnh tranh cho nền kinh tế theo Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020.
Một số ý kiến đề nghị, năm 2018 phải có các chính sách, biện pháp có tính khả thi cao, mang tính đột phá để đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, kiểm soát nợ công, cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu... Đồng thời thực hiện hiệu quả hơn nữa các giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư.
Các thành viên UBTVQH đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến các giải pháp tăng thu ngân sách, chống thất thu, tiết kiệm chi, cân đối thu chi ngân sách, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư;...

Trần Hải theo chinhphu.vn

Tìm theo ngày :